Vedtekter


Vedtekter for Østkanten Motorbåtforening (ØMF)

Vedtatt av årsmøtet 18.10.21

§1. Foreningens formål

Foreningens formål er å skaffe medlemmene betryggende og billig slipping, vinteropplag for sine båter, forbedring av båthavnforholdene m.v. og på andre måter ivareta medlemmenes og motorsportens interesser.

§2a) Medlemskap

 1. Søknad om ventelisteplass sendes til foreningens styremedlem.
 2. Søknaden skal inneholde navn og adresse på søkeren samt informasjon om båtens størrelse og type.
 3.  Søknaden avgjøres av styret.
 4. Medlemskap er likeverdig mellom ektefeller og faste samboerforhold. Med fast samboerforhold menes minst ett års varighet.
 5. Ved oppløsning av ekteskap eller fast samboerforhold bør medlemskapet tilfalle den som først hadde tilknytning til foreningen. Ved et medlems død, overføres medlemskapet til ektefelle/samboer.
 6. Ett medlemskap er lik en stemme.
 7. Ved opptak som medlem må det betales kontingent og avgifter som er fastsatt av årsmøtet.
 8. Dersom et medlem selger sin båt, kan plassen i samråd med styret disponeres i ett år. Utover dette må det søkes om dispensasjon.
 9. Ved innkjøp av ny båt må styret underrettes skriftlig slik den nye båten er i samsvar med båtplassen medlemmet disponerer.
 10. Medlem som overfører båt eller båtplass kan fortsette i foreningen som passivt medlem. Passivt medlem må beholde sitt andelsbrev i klubbhuset. Passivt medlem som senere ønsker ny båtplass har ikke fortrinnsrett ved tildeling.
 11. Medlemmer kan overføre sin båtplass til foreningen og vil ved eventuell senere søknad ha fortrinnsrett ved tildeling. Dette avgjøres av styret.
 12. Båtstørrelsen er båtens totale lengde/bredde inklusiv ekstrautstyr. Båten maksimale lenge/bredde skal ikke overstige 10,5/4,0 meter. Styret har mulighet til å gi dispensasjon.
 13. Dersom et medlem ikke skal bruke båtplassen (min. en mnd.) skal det gis beskjed til styret ved havnesjef.
 14. Medlem plikter selv til enhver tid å holde styret oppdatert på adresse, e-post adresse og gjeldende telefonnr.

[/vc_column_text][divider line_type=»No Line» custom_height=»20″][vc_column_text]
§ 2b) Æresmedlemmer

Medlemmer kan fremme forslag om æresmedlem. Forslaget skal fremmes til styret og avgjøres av årsmøtet.

 1. Person(er) som har utført en langvarig og verdifull innsats for Østkanten Motorbåtforening kan innstilles til æresmedlem. Æresmedlem har livsvarig kontingentfritak i ØMF.
 2. Styrets innstilling om æresmedlem må være enstemmig.
 3. Æresmedlem utnevnes på årsmøtet.

[/vc_column_text][divider line_type=»No Line» custom_height=»20″][vc_column_text]§ 3 Slipping og opplag

 1. Medlemmer som ønsker opplag for sin båt, må melde fra om dette innen den av styret fastsatte frist. Medlemmer med havariskade på sin båt har fortrinnsrett til opptrekk.
 2. Henvendelser om slipping og opplag skjer til slippsjef.
 3. Slippsjef er behjelpelig med opptrekket. Han/hun anviser opplagsplass i samråd med og etter de retningslinjer som angis av styret.
 4. Før sjøsetting må den av årsmøtet fastsatte slipp- og opplagsavgift være betalt.
 5. Vinteropplaget slutter 16.mai. Dersom en båt i opplag etter denne tid blir stående og stenge for annen båt som skal sjøsettes, må eier av båten som stenger betale ekstra slippavgift for hver gang båten må flyttes.
 6. Det skal vises orden og ryddighet i forbindelse med arbeid på båten. Avfall skal bringes bort etter hvert. Båteierne skal etter sjøsetting straks fjerne oppstøttingsmateriell som de eier selv. Foreningens materiell skal legges på anvist sted.
 7. Medlemmer som uten slippsjefers eller styrets tillatelse benytter slippen, kan ilegges dobbel slippavgift som helt tilfaller foreningen, eventuelt ekskluderes av foreningen.
 8. Etter særskilte avgiftssatser fastsatt av årsmøtet, kan slipping og opplag foretas av båter tilhørende ikke-medlemmer. Dog må dette under ingen omstendighet skje til fortrengsel av foreningens medlemmer som innen fastsatt tid og på foreskrevet måte har meldt fra om sitt opptrekk.
 9. Foreningen fraskriver seg ethvert ansvar for skade på båter eller personer ved slipping eller på opplagsplassen. Dog dekkes ansvar overfor 3.person av den gjeldende ansvarsforsikring.
 10. I gebyrene for slipping og opplag er det bare inkludert betaling for strøm til lys og bruk av redskaper, og ikke til oppvarming av båt.
 11. For båter som etter vinteropplag fortsatt blir stående på slippen etter 16.mai, skal det betales for nytt opplag i sommertiden.
 12. Båter som uten spesiell tillatelse blir stående på opplagsplassen i mer enn 1 år vil bli fjernet for eierens regning.
 13. Alle som oppholder seg på opplagsplassen plikter å opptre hensynsfullt, slik at brukere ikke blir forulempet eller sjenert
 14. Medlem som ønsker vinterlagring/sommerlagring betaler medlemspris for båt tilhørende havna. medlem med båt nr. 2 betaler som ikke medlem ved lagring på land eller slipping.

[/vc_column_text][divider line_type=»No Line» custom_height=»20″][vc_column_text]§4. Kontingent og avgifter

 1. Startgebyr, medlemskontingent, slipp- og opplagsavgifter fastsettes av årsmøtet.
 2. Årskontingent og avgifter må betales innen forfall.
 3. Årsmøtet har anledning til å fastsette ekstrakontingent.
 4. Medlem som ikke har betalt kontingent eller avgift innenfor betalingsfristen, får varsel per e-post/SMS med 14 dagers frist. Etter dette kan medlemmet ekskluderes etter bestemmelsene i 10.

§5. Årsmøtet

 1. Årsmøtet holdes innen utgangen av februar. Dag, tid og sted fastsettes av styret og gjøres skriftlig kjent per e-post/SMS for medlemmene sammen med dagsorden med minst 14 dagers varsel.
 2. Årsmøtet behandler:
  1. Årsberetning
  2. Revidert regnskap
  3. Valg
  4. Innkomne saker
 3. Valgene skjer i samsvar med vedtektenes
 4. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret i hende minst 8 dager før årsmøtet.
 5. Valg skjer ved skriftlig votering dersom det framsettes krav om det. Alle øvrige saker på dagsorden avgjøres med simpelt flertall.
 6. Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinært årsmøte og med 2/3 flertall.
 7. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller ved skriftlig krav fra minst 2/3 av medlemmene. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles skriftlig med minst 8 dagers varsel.

§6. Styret og tillitsvalgte

 1. ØMF ledes av et styre på 6 medlemmer. Styret er sammensatt slik: Leder, nestleder, kasserer, sekretær, havnesjef og styremedlem. Styret velges for to år. 3 av styrets medlemmer står på valg vekselvis annet hvert år. Ene år: Leder, kasserer og havnesjef. Andre år: Nestleder, sekretær og styremedlem.
 2. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
 3. ØMF har 2 revisorer som velges for to år.
 4. ØMF har 1 slippsjef med varamann og som velges for to år.
 5. Innstillingskomiteen består av tre medlemmer som velges for 2 år. En av medlemmene velges fra styret.

§7. Tillitsvalgte og medlemmers oppgaver og ansvar

 1. Styret og tillitsvalgte som nevnt i 6, er tildelt ansvar og oppgaver i samsvar med arbeidsinstruks som følger som vedlegg til ØMFs vedtekter.
 2. Medlemmene skal ivareta foreningens interesser og eiendeler og eventuelt bortvise uvedkommende fra hus, slipp og opplagsplass.
 3. Medlemmene må ha gyldig ansvarsforsikring for båten. Medlem plikter å være registrert i småbåtregisteret med båt, småbåt og jolle.
  Medlem plikter selv å lese av strømforbruk og betale inn forbruk til fastsatt dato.
  Medlem plikter selv å vite strømtellerens avlesing år for år, samt holde sitt eget
  strømuttak låst når denne ikke er i bruk.

§8. Pliktarbeid

 1. Ethvert medlem har plikt til å utføre forefallende arbeid på foreningens anlegg.
 2. Medlem som ikke deltar på innkalt dugnad uten gyldig fraværsgrunn kan bli behandlet etter vedtektenes §10.
 3. Styret innkaller nødvendig arbeidshjelp vekselvis blant foreningens medlemmer.

§9. Tvister

Føler noe medlem seg forutrettet, skal medlemmet sende klage til styret. Styret er forpliktet til å behandle klagen og innkalle de impliserte parter til møte. Hvis styret ikke oppnår enighet mellom partene, kan klagen kreves behandlet på første medlemsmøte, årsmøte eller ekstraordinært årsmøte.

§10. Eksklusjon

Grunnlag for eksklusjon er:

a) manglende betaling av kontingent eller avgifter
b) brudd på foreningens vedtekter
c) oppførsel som skader foreningen og dens formål

Før styret fremmer innstilling om eksklusjon skal medlemmet være gitt anledning til å forklare seg. Dersom styret innstiller på eksklusjon skal vedkommende være varslet på forhånd om å delta på møtet der innstillingen behandles.
Eksklusjon vedtas av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte med minst 2/3 flertall.

§11. Utriggere

 1. Ved opphør av båtplass innløses utriggere med kostpris — 10 % pr. år i 10 år fra kjøpsår.
 2. Nye medlemmer må betale utriggere med til gjeldende kostpris.
 3. Egenforskyldt skade på foreningens eiendom betales av den enkelte som forvolder skaden.
 4. Utriggere er forskuddsbetalt av det enkelte medlem. Framtidige innkjøp og vedlikehold betales av ØMF.
 5. Det er opprettet et eget havnefond for vedlikehold og framtidige innkjøp.

Praktisk Vedlikehold

§12 Det skal utarbeides ROS analyse for havn og slipp.
§13. Det skal til hvert årsmøte lages en handlingsplan for vedlikehold for kommende år.[/vc_column_text][vc_column_text]

Arbeidsinstruks Ø.M.F

Leder
Lederen besørger den daglige ledelse av foreningens anliggender. Ledelsen skal alltid være i overensstemmelse med lovene og de av årsmøtet og styrets trufne beslutninger. Han/hun leder årsmøtet og styrets forhandlinger og møter (når intet annet er besluttet).
Han/hun påser at valg og annet av interesse blir foretatt og setter opp dagsorden for årsmøtet. Ved stemmelikhet blir lederens stemme avgjørende.

Nestleder
Nestlederen har å overta lederens funksjoner i dennes mulige forfall.
Han/hun kan kontrollere strømavlesning.
Han/hun skal kalle inn til dugnad og føre lister over hvem som har deltatt.

Sekretær
Sekretæren fører en upartisk protokoll over alle styremøter og medlemsmøter og refererer denne ved neste henholdsvis styremøte og medlemsmøte. Han/hun fører i samråd med lederen foreningens korrespondanse og er foreningens arkivar.

Kasserer
Kassereren fører foreningens regnskap, som skal fremlegges for hvert årsmøte i revidert stand. Han/hun sørger for at kontingenter og avgifter blir innbetalt som bestemt i lover og regler. Enhver utbetaling skal være ledsaget av bilag attestert av lederen. Kassereren er økonomisk strafferettslig ansvarlig for kassabeholdningen. Styret kan når som helst kreve seg regnskapet forelagt. Finnes dette ikke i forskriftsmessig eller tilfredsstillende stand, kan styret suspendere ham/hun og sette en annen i hans/hennes sted inntil nytt valg kan foretas.

Havnesjef
Havnesjefen skal ha et oppsyn med havna og området rundt. Han/hun skal sammen med styret sørge for at nødvendige reparasjoner i havna blir foretatt og at sikkerheten ivaretas. Han/hun skal sammen med styret se på muligheter for tilrettelegging, flytting av båter og jobbe for best mulig utnyttelse av havna.
Han/hun kan sammen med styret leie ut båtplasser hvis disse står tomme i perioder.

Styremedlem
Styremedlemmet plikter å kontrollere at alle i styret utfører sitt verv og bistå hvis nødvendig.
Han/hun skal føre lister over søkere på båtplass, samt sende svarbrev. Sammen med kasserer sjekke at alle søkere betaler gebyret.

Slippsjef
Slippsjefen og assistenten er behjelpelig med opptrekk og sjøsetting av båter. Han/hun anviser opplagsplass i samråd med styret og etter de retningslinjer som angis av dette.
Slippsjefen plikter å påse at kontingent, slipp og opplagsavgift er betalt før båten sjøsettes. Han/hun må føre nøye regnskap med de kontingenter og avgifter som han mottar på foreningens vegne og avgi regnskap overfor kasserer hvert kvartal.
Slippsjefen skal ha tilsyn med at foreningens eiendeler oppbevares tilfredsstillende og påse at det ikke utøves hærverk eller beskadigelse på foreningens eiendeler og opplagsplass. Han/hun skal påse at slippanlegget til enhver tid er i god stand ved å ta jevnlig vedlikehold.
Det skal tas kontroll av utstyret på slippen minst en gang i året (skjema).
Eventuelle mangler skal straks meldes til styret.
Slippsjefen har rett til godtgjørelse for sitt arbeid, etter satser som fastsettes av årsmøtet.

Revisorene
Fører kontroll med foreningens regnskap. De skal uten varsel, og til ubestemte tider, ha adgang til å gjennomgå kassererens regnskap og ettertelle kontantbeholdningen, og avgi rapport om dette til styret.

Ethvert medlem
Har plikt til å ivareta foreningens interesser og eiendeler, og eventuelt bortvise uvedkommende fra hus, slipp og opplagsplass.
Ethvert medlem skal alltid søke styret skriftlig i forkant ved innkjøp av ny båt.
Dette som en forsikring om at båten er i samsvar med den båtplassen medlemmet disponerer.
Alle motorgående båter plikter å ha ansvarsforsikring (kan sjekkes).
Alle medlemmer må stille på dugnad hvis dette er nødvendig for vedlikeholdet av havna eller området rundt.
Dette er en veiledende arbeidsinnstruks og styret kan bytte på oppgavene internt hvis dette er mest hensiktsmessig for å gjøre en god jobb.

Laget og godkjent årsmøtet 2021.